دکتر ناصر مظفری

تعداد بازدید:۲۹۸

 

دکتر ناصر مظفری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتری ( p.h.D ) آموزش پرستاری

ارتباط با ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
 n.mozaffari@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر ناصر مظفری در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(اعصاب) طرح درس کوریکولوم 0.8     1 0.80 پرستاری 982
پرستاری اورژانس در بحرانهاو حوادث غیر مترقبه  طرح درس کوریکولوم 1 0.5   2 2.33 پرستاری 981
قانون، اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای طرح درس کوریکولوم 1     1 1.50 ارشد ویژه 14002
نظریه ها ،الگوها و مفاهیم  پرستاری مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد ویژه 14002
روش تحقیق پیشرفته طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   1 1.25 ارشد ویژه 14002
اصول مدیریت در اورژانسهای حوادث و بلایا طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
اورژانسهای پیش بیمارستانی (پرستاری اورژانس 1) طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد اورژانس 1400
مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن - قلبی وعروقی(1) طرح درس کوریکولوم 0.3     1 0.45 ارشد داخلی جراحی 1400
نظریه ها، الگوهای پرستاری وکاربردآنها طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.75 ارشد داخلی جراحی 1400
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 اتاق عمل 1400

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

برنامه کلاسی آقای دکتر ناصر مظفری در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  دکتر مظفری  در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

8-10

10-12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

یکشنبه

ارشد داخلی جراحی 1400

روش های پیشرفته پایش سلامت

دوشنبه

اتاق عمل 99

آشنایی با بیماری‌های داخلی (اعصاب)

ارشد ویژه 99

مراقبت های ویژه اعصاب

سه شنبه

اتاق عمل 98

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب

پرستاری 981

سالمندان 3

اعصاب

چهارشنبه

ساعت فرهنگی

ارشد اورژانس  99

پرستاری اورژانس2 (اعصاب)

ارشد اورژانس 1400

اخلاق حرفه‌ای

پرستاری 972

پرستاری اورژانس

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->