ارشد مامایی ۴۰۰

تعداد بازدید:۶۰۴

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی ارشد مامایی

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد مامایی 400 در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
روش تحقیق کوریکولوم 0.5     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم فیروزه اسدزاده
روش تحقیق ( طرح درس) کوریکولوم 0.75     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
فیزیو پات و بیماریهای داخلی جراحی عفونی کوریکولوم 0.5   0.25 1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
روش تحقیق ( طرح درس) کوریکولوم 0.75     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری کوریکولوم 1 0.25   1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
کارآموزی فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی جراحی عفونی کوریکولوم     0.25 1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر پوران اخوان اکبری
مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری کوریکولوم 0.5 0.25   1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر صادقی موحد
فیزیوپات و بیماریهای داخلی جراحی عفونی کوریکولوم 1.5     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر شفق علی عسگرزاده
کارآموزی  فیزیوپات و بیماریهای داخلی جراحی عفونی کوریکولوم     0.5 1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر شفق علی عسگرزاده
زبان  انگلیسی تخصصی  کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت آقای دکتر محمود شمشیری
آمار حیاتی پیشرفته و تحلیل آماری کوریکولوم 1 1   1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت آقای دکتر فیروز امانی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی کوریکولوم 0.5 0.5   1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت آقای دکتر کمال ابراهیمی

 

 

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰
-->