گروه پرستاری داخلی-جراحی

تعداد بازدید:۸۰۴

 

اولویت های پژوهشی گروه  پرستاری داخلی جراحی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

CV

ایمیل اداری

1

دکتر مهدی حیدرزاده

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Heidarzadeh

CV

m.heidarzadeh@arums.ac.ir

2

دکتر بهروز دادخواه

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Behrouz_Dadkhah

CV

b.dadkhah@arums.ac.ir

3

دکتر عقیل حبیبی سولا

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Aghil_Habibi

CV

a.habibi@arums.ac.ir

4

دکتر فاطمه ابراهیمی بلیل

روان پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_EbrahimiBelil

CV

f.ebrahimi@arums.ac.ir

5

آقای محمدعلی محمدی بنه لر

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Mohammadi

CV

m.mohammadi@arums.ac.ir

6

دکتر مینا نهامین

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mina_Nahamin

CV

m.nahamin@arums.ac.ir

7

خانم اکرم الفبایی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Akram_Alefbaei

CV

a.alefbaei@arums.ac.ir

8

خانم زهرا خلیلی

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Khalili

CV

Zahra.khalili@arums.ac.ir

9

خانم ایراندخت اللهیاری

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Irandokht_Allahyari

CV

i.allahyari@arums.ac.ir

10

خانم فاطمه بهرامی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Bahrami

CV

f.bahrami@arums.ac.ir

11

خانم عدیله عالی

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

a.ali@arums.ac.ir

12

خانم سودابه محمدی

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

s.mohammadi@arums.ac.ir

13

خانم زهرا بی پیرایه

پرستاری

کارشناسی

مربی آموزشی

-----

CV

z.bipirayeh@arums.ac.ir

14

خانم سکینه کریمی پور

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

مربی آموزشی

-----

CV

s.karimipour@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۰
-->