دکتر نازیلا وثوقی

تعداد بازدید:۱۹۹

دکتر نازیلا وثوقی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: n.vosoghi@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم دکتر نازیلا وثوقی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
پرستاری بیماریهای کودکان  کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 981 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
کار آموزی در عرصه مدیریت و خدمات پرستاری کوریکولوم     1 3 پرستاری 962 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
کار آموزی اصول و مهارتهای پرستاری کوریکولوم     1 2 پرستاری 992 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
کارورزی بیماریهای کودکان کوریکولوم     1 2 پرستاری 962 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
مراقبتهای تسکینی و نقش پرستاری در آن کوریکولوم     0.5 1 ارشد داخلی جراحی 99 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس2) - اعصاب کوریکولوم     0.5 1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها کوریکولوم 0.4     1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها کوریکولوم     0.33 1 ارشد اورژانس 99 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
اورژانسهای داخلی 1 (اورژانسهای نورولوژی) کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی
مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس)  کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  400 بلوپرینت خانم دکتر نازیلا وثوقی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->