خانم معصومه رستم نژاد

تعداد بازدید:۱۱۶

خانم معصومه رستم نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.rostamnegad@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم معصومه رستم نژاد در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
بارداری و زایمان و پدیده های نو.ین در مامایی(2) کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم معصومه رستم نژاد
بارداری و زایمان(1) بار داری طبیعی کوریکولوم 2     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم معصومه رستم نژاد
بارداری و (3) بارداری و زایمان غیر طبیعی کوریکولوم 2     1  مامایی 98 بلوپرینت خانم معصومه رستم نژاد

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->