آقای محمد تقی سوادپور

تعداد بازدید:۱۳۲

آقای محمد تقی سوادپور

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.savadpour@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای محمد تقی سوادپور در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
اصول و مهارتهای پرستاری  کوریکولوم   0.75   2 پرستاری 4001 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  کوریکولوم 1 0.5   3 پرستاری 992 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای گوارش، دستگاه ادراری و نورولوژی) کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور
ترومای 1 (برخورد اولیه با بیمار) کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور
کار آموزی مدیریت راه هوایی کوریکولوم     1 3 فوریتهای پزشکی  99 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور
کارورزی (اورژانس) کوریکولوم     1 1 ارشد ویژه 98 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور
اصول مراقبت در اتاق بهبودی کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 بلوپرینت آقای محمد تقی سواد پور

 

 

برنامه هفتگی   محمد تقی سوادپور    (عضو هیات علمی دانشگاه) در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400

زمان

روزهای هفته

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

حضور در اتاق

اوررژانس داخلی

(سیستم ادراری)

نهار و نماز

پراتیک

اصول مراقبت در اتاق بهبودی

پراتیک

یکشنبه

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

تروما1

نهار و نماز

پراتیک

پراتیک

پراتیک

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

نهار و نماز

پراتیک

پراتیک

پراتیک

سه شنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

نهار و نماز

پراتیک

پراتیک

پراتیک

چهارشنبه

نهار و نماز

مشاوره دانشجویی

نهار و نماز

پراتیک

پراتیک

پراتیک

 

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰
-->