آقای محمد تقی سوادپور

تعداد بازدید:۵۵۱

آقای محمد تقی سوادپور

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: m.savadpour@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای محمد تقی سوادپور در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱
-->