دکتر سمیرا شهباززادگان

تعداد بازدید:۱۷۶

دکتر سمیرا شهباززادگان

معاون پژوهشی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 33710778 - 045

پست الکترونیکی : s.shahbazzadegan@arums.acir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
بارداری و زایمان 4- بیماریهای داخلی و جراحی در بار داری و زایمان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 0.50  مامایی 98
کار آموزی مفاهیم مامایی 1 طرح درس کوریکولوم     0.3 1 0.56 ارشد مامایی 1400
سمینار در تحقیق طرح درس کوریکولوم 0.25 0.5   1 1.37 ارشد مامایی 1400
تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشت طرح درس کوریکولوم 1     1 1.50 ارشد مامایی 1400
فینال  طرح درس کوریکولوم   1.25   1 1.66 مامایی 96
کار آموزی  درعرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 1.50 مامایی 97
شناخت نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه طرح درس کوریکولوم     0.3 1 0.56 ارشد مامایی 1400
کارگاه ژورنال کلاب طرح درس کوریکولوم 0.25   0.3 1 0.25 مامایی

واحد های ارائه شده به خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال اول تحصیلی سال جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
روش تحقیق ( طرح درس) کوریکولوم 0.75     1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
فیزیو پات و بیماریهای داخلی جراحی عفونی کوریکولوم 0.5   0.25 1 ارشد مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه کوریکولوم 0.75     1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) کوریکولوم     0.5 1 مامایی 400 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  کوریکولوم 2.3     1 مامایی 99 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) کوریکولوم 1     1 مامایی 98 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
فینال  کوریکولوم   0.25   4 مامایی 96 بلوپرینت خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان

 

برنامه کلاسی خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال تحصیلی جاری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / دانشکده پرستاری و مامایی             برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی : دکتر شهباززادگان   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی: 7/10- 4/10

فیزیوپات: 26/8- 25/8

ارشد مامایی 99

اپیدمیولوژی

یکشنبه

مامایی 98

فیزیوپات داخلی 3

کارآموزی: 7/10- 4/10

فیزیوپات: 26/8- 25/8

دوشنبه

کارآموزی: 7/10- 4/10

فیزیوپات: 26/8- 25/8

ارشد مامایی 1400

روش تحقیق

مامایی 99

فیزیوپات داخلی3

فیزیوپات داخلی

سه شنبه

کارآموزی: 7/10- 4/10

چهارشنبه

کارآموزی: 7/10- 4/10

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->