کارشناسی پرستاری ۹۸۱

تعداد بازدید:۴۷۶

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

کارگاه های آموزشی برای ترم چهار کارشناسی پیوسته پرستاری: 

کارگاه مهارتهای زندگی (Life Style) (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 981 (ترم چهار) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 981 خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان طرح درس کوریکولوم 0.7     1 پرستاری- 981 خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (قلب) طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری- 981 آقای دکترمهدی حیدر زاده
آمار حیاتی مقدماتی  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری- 981 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
تحقیق در پرستاری  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   2 پرستاری- 981 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری سلامت جامعه  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری- 981 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری کودک سالم  طرح درس کوریکولوم   0.5   2 پرستاری- 981 خانم شهره مشفقی
کارآموزی پرستاری بهداشت مادرو نوزاد طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 981 خانم سکینه کریمی پور
پرستاری بیماریهای روان  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 981 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان1 (ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم     1 7 پرستاری- 981 خانم زهرا بی پیرایه
پرستاری کودک سالم  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری- 981 خانم ایراندخت الهیاری
پرستاری سالمندان2  تنفس و اورولوژی طرح درس کوریکولوم 1.8     1 پرستاری- 981 خانم دکتر عفت مظاهری
تحقیق در پرستاری  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   2 پرستاری- 981 خانم دکتر عفت مظاهری
تاریخ تحلیلی صدر اسلام طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 981 حاج آقا واحدی زاده
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (1)(گوارش) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 981  
کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد(زایمان فیزیولوژیک) طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری- 981 خانم معصومه محمدی
کارآموزی پرستاری بهداشت مادرو نوزاد طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 981 آقای فرهاد غیبتی

 

کارگاه های آموزشی برای ترم پنج کارشناسی پیوسته پرستاری:

کارگاه اخلاق حرفه ای      (4 ساعت)

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 981 (ترم پنج) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(اعصاب) طرح درس کوریکولوم 0.8     1 پرستاری 981 آقای دکتر ناصر مظفری
پرستاری بیماریهای کودکان  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 981 خانم دکتر نازیلا وثوقی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 غدد مسئول نمره طرح درس کوریکولوم 1.1     1 پرستاری 981 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (چشم و گوش) طرح درس کوریکولوم   0.4   1 پرستاری 981 آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (عفونی) طرح درس کوریکولوم 0.5     1 پرستاری 981 آقای دکتر بهروز دادخواه
پرستاری بهداشت محیط  طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 981 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3(پوست و سوختگی) طرح درس کوریکولوم 0.6     1 پرستاری 981 خانم شهره مشفقی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(2) (قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 981 خانم اکرم الفبایی
 پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(3) خون طرح درس کوریکولوم 0.7     1 پرستاری 981 آقای دکتر مهدی اجری
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری 981 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/ فرد و خانواده/محیط طرح درس کوریکولوم     1 7 پرستاری 981 خانم زهرا خلیلی
پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 981 خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)(قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری 981 خانم دکتر عفت مظاهری
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 981 آقای دکتر حسین سیاهپوش
اندیشه اسلامی  (2) (نبوت و امامت) طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 981 آقای رئوف موسوی
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه / فردو خانواده / محیط طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 981 خانم مینا جعفری زاده
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه / فردو خانواده / محیط طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری 981 خانم سودابه محمدی
کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان طرح درس کوریکولوم     1 7 پرستاری 981 خانم زهرا بی پیرایه
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)(قلب و تنفس) طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری 981 خانم سودا قرداشخانی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2)(کلیه و زنان) طرح درس کوریکولوم     1 7 پرستاری 981 خانم فاطمه بهرامی
کار آموزی پرستاری بهداشت روان طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 981 آقای حمید پیرنبی خواه
پرستاری کودکان طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 981 خانم شهره مشفقی

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰
-->