خانم فریده مصطفی زاده

تعداد بازدید:۳۳۵

خانم فریده مصطفی زاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.mostafazadeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم فریده مصطفی زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس

 

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱
-->