خانم فریده مصطفی زاده

تعداد بازدید:۹۲

خانم فریده مصطفی زاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.mostafazadeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم فریده مصطفی زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) کوریکولوم 1     1 مامایی 98 بلوپرینت خانم فریده مصطفی زاده 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->