Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل از سال ۱۳۷۲ در فضای مشترک با دانشکده پزشکی، پیراپزشکی و حوزه معاونت دانشگاهی با پذیرش ۴۶ دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۷۴ نسبت به پذیرش دانشجوی پرستاری و مامایی در دوره های شبانه اقدام نمود. در سال ۱۳۸۴ دانشکده موفق به کسب مجوز پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کارشناسی شد و اولین دوره دانشجویان این مقطع را از نیمسال اول ۱۳۸۵ پذیرش نمود. در بهمن ۱۳۸۵ نیز توانست مجوز رشته فوریتهای پزشکی را اخذ نموده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ نسب به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام نمود. همچنین از مهرماه ۱۳۸۷ رشته اتاق عمل از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی جدا و به دانشکده پرستاری و مامایی اضافه گردید. این دانشکده، از سال ۱۳۹۰، بعد از افتتاح ساختمان جدید در محل فعلی مستقر گردید. از بهمن ماه ۱۳۹۲ موفق به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه شد.  در مهرماه ۱۳۹۳ رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی دایر گردید و در سال ۱۳۹۶ موفق به تاسیس رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس گردید. همچنین اولین دوره رشته کارشناسی ارشد مامایی بعد از دوسال پیگیری  در سال ۱۳۹۸ پذیرفته شد در مهرماه ۱۴۰۱ نیز رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دایر و دانشجو پذیرش گردید
از برنامه های آتی دانشکده برابر برنامه های راهبردی و عملیاتی ساخت ساختمان جدید دانشکده پرستاری و مامایی به متراژ ۱۲۰۰۰ متر مربع در محل پردیس دانشگاه و راه اندازی کارشناسی ارشد سالمندی و دکترای پرستاری تاسال ۱۴۰۵ می باشد.

بنام خداوند جان و خرد

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

این منشور، تعهد نامه ای است که حفظ و تعالی مستمر روحیه, منزلت, انسجام اجزای دانشکده شامل دانشجویان، اساتید و کارکنان از یک سو و سایر ذینفعان از سوی دیگر را مورد تاکید و پیوند قرار می دهد. منشور اخلاقی آینه ای است برای این که عملکرد ما را براساس آن مورد ارزیابی و نقد قرار دهند.

 • به استناد آیه ی "ولقد کرمنا بنی آدم" خود را متعهد می دانیم که در همه حال شان، شخصیت و کرامت انسانی همدیگر و تمام اقشار جامعه را حفظ نموده، اخلاق اسلامی و حرفه ای را در همه ی محیط ها، خصوصا آموزشی- پژوهشی،  بالینی و اداری بکار ببندیم.
 • تلاش برای عدالت و دوری ازتجاوز به حقوق دیگران وعدم تبعیض در روابط کاری، آموزشی و پژوهشی از ارکان اساسی رفتار اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.
 • ما با تعهد و درک مسئولیت خود در قبال دانشگاه و جامعه، تمام تلاش خود را در جهت علم‌ آموزی، پژوهشگری، حرفه مندی، نوع دوستی ، پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی بکار می گیریم.
 • ما نسبت به صیانت ازحقوق استاد، همکار، دانشجو و مددجویان متعهد هستیم و ارتقای اخلاق حرفه ای و تلاش برای خود سازی را بهترین مسیر برای رعایت و حفظ آن می دانیم.
 •  ما افزایش مستمر صلاحیت حرفه ای، مهارت های ارتباطی و اجتماعی راوظیفه خود می دانیم و مســئولیت تمام تصــمیمات و اقــدامات خــود را برعهــده گرفتــه و خود را نسبت بــه حرفه، مــردم و مراجــع ذیصــلاح پاسخ گو می دانیم.
 • ما خود را بخشی از سیستم آموزش وسلامت کشور می دانیم و معتقد هستیم برای رشد و توسعه دانشگاه و سیستم سلامت کشور باید فرهنگ کار تیمی وهماهنگی با سایر حرفه ها، گروه ها و نهادهای اجتماعی را در خود ارتقاء ببخشیم.
 • ما خود را موظف به حفظ منافع و منابع مادی، معنوی جامعه، دانشگاه و دانشکده دانسته و از وارد شدن هرگونه ضرر و زیان به آنها جلوگیری می کنیم.
 • ما مراقب و عامل به وظایف و اختیارات خود در هر موقعیت و نقشی که می پذیریم هستیم.

دکتر ناصر مظفری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتری ( p.h.D ) آموزش پرستاری

 

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
 n.mozaffari@arums.ac.ir

 

 

ماموریت (Mission)

ماموریت این دانشکده تربیت  نیروی انسانی حرفه ای ( متخصص، متعهد، خلاق متفکر و کارآمد) در یک بستر مناسب بر اساس باورها و ارزش های علمی فرهنگی و معنوی در مقاطع تحصیلی مختلف برای ارائه خدمات پرستاری مامایی اتاق عمل و فوریتهای پزشکی بر اساس بالاترین استانداردها و متناسب با نیازهای در حال تغییر جامعه است.

 

ارزشها و باورها(Values & Beliefs)

ارزش های سازمانی زیربنای فرهنگ سازمانی است. اصول و راهنمای دانشکده پرستاری و مامایی در تصمیمات و رفتارهای مطابق با موارد زیر خواهد بود:

1- خلاقیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل تصمیمات

2-خدامحوری ،نوع دوستی، حفظ کرامت انسانی ذینفعان

3- شفافیت، کارایی و اثربخشی

4- رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای پژوهشی و آموزشی

5- روزآمدی، دانش گرایی و شایسته‌سالاری

6-احترام متقابل و ارتباط حرفه ای

7-مشارکت نوآوری و کار گروهی

8-  بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های فردی، اجتماعی و حرفه ای

 

شرح وظایف رئیس دانشکده

 • تعیین و ابلاغ خط مشی اجرائی دانشکده در قالب سیاستهای علمی و پژوهشی و اداری دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود .
 • ایجاد ھماھنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوھشی، اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوھشی اعضای ھیات علمی
 • ارزیابی و ھماھنگ کردن کلیه فعالیتھای واحدھای تابعه
 • نظارت بر کار شوراھای مختلف دانشکده
 • ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه
 • پیشنھاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروھھا
 • ایجاد ارتباط مناسب بین دانشکده و سایرنهادها و دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد اهداف دانشکده
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرھیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنھا با مشارکت مدیران واحدھای تابعه
 • بررسی و برآورد نیازھای مالی، استخدامی، تجھیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول
 • شرکت درشوراھای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراھا به اعضای ھیات علمی و کارکنان و دانشجویان
 • بررسی صلاحیت معاونان، گروھھا و اظھارنظر و اقدام لازم درباره آنان
 • پیشنھاد بودجه سالانه دانشکده
 • امضاء کلیه اسناد مربوط به امور مالی دانشکده در حدود اختیارات
 • پیگیری ایجاد فضای مناسب و فراهم نمودن امکانات لازم جهت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اساتید، کارکنان  و دانشجویان
 • نظارت و پیگیری روند تبدیل وضعیت اساتید دانشکده  مطابق با ضوابط و ایین نامه ها
 • تایید و یا امضاء احکام تشویق، توبیخ و انتصاب و ترفیع و....پرسنل با توجه به پیشنهادها و سوابق مربوطه
 • ارزشیابی مداوم عملکرد سازمان و پرسنل وتکمیل فرم های مربوطه و اقدام بر اساس  نتایج جهت ارتقای عملکرد
 • انجام سایر امور محوله بر اساس سیاست های دانشگاه

 

طراحی وب سایت :A.C.A Co آخرین بروزرسانی: ۰۲ تیر ۱۴۰۳