خانم عدیله عالی

تعداد بازدید:۱۳۸

خانم عدیله عالی

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: a.ali@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم خانم عدیله عالی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی فارماکولوژی بالینی کوریکولوم     1 7 پرستاری 991 بلوپرینت خانم عدلیه عالی
کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد کوریکولوم     1 2 پرستاری 982 بلوپرینت خانم عدلیه عالی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(گوارش) کوریکولوم     1 3 پرستاری 971 بلوپرینت خانم عدلیه عالی

 

    برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم عدیله عالی در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

     دانشگاه علوم پزشکی  اردبیل

 دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه هفتگی

نام استاد

 خانم عدلیه عالی

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت12-10

ساعت 15-13

ساعت17-15

شنبه

کارآموزی فارماکولو ژِی: 30/9-12/8

سالمندان1: 26/7-11/7

عرصه: 26/7-20/6

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

کارآموزی فارماکولو ژِی: 30/9-12/8

سالمندان1: 26/7-11/7

عرصه: 26/7-20/6

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

کارآموزی فارماکولو ژِی: 30/9-12/8

سالمندان1: 26/7-11/7

عرصه: 26/7-20/6

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

کارآموزی فارماکولو ژِی: 30/9-12/8

سالمندان1: 26/7-11/7

عرصه: 26/7-20/6

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

کارآموزی فارماکولو ژِی: 30/9-12/8

سالمندان1: 26/7-11/7

عرصه: 26/7-20/6

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

پنجشنبه

 

   

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->