کارشناسی پیوسته مامایی ۴۰۰

تعداد بازدید:۶۳۸

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی مامایی

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 400 (ترم یک) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) طرح درس کوریکولوم 1.5   0.5 1 مامایی 400 خانم فیروزه اسدزاده
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان طرح درس کوریکولوم 0.5 0.3   1 مامایی 400 خانم رویا نیکجو
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان طرح درس کوریکولوم   0.5   1 مامایی 400 خانم شهره مشفقی
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل زایمان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 400 خانم اکرم الفبایی
اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) طرح درس کوریکولوم     0.5 1 مامایی 400 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان طرح درس کوریکولوم   0.2   1 مامایی 400 خانم زهرا اعتباری
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) طرح درس کوریکولوم     0.5 1 مامایی 400 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
تشریح (1) طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   1 مامایی 400 آقای دکتر حسین کلارستاقی
سلول شناسی و بافت شناسی طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 مامایی 400 خانم دکتر زینب نامجو
فیزیولوژی (1) طرح درس کوریکولوم 3     1 مامایی 400 خانم دکتر شکوفه بنائی
زبان پیش دانشگاهی طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 400 آقای بهرام شکیبا
اخلاق اسلامی( مبانی و مفاهیم) طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 400 خانم فریبا احمدی
ادبیات فارسی طرح درس کوریکولوم 3     1 مامایی 400 آقای دکتر کاظم نظری بقا 
بیوشیمی طرح درس کوریکولوم 1.5 0.5   2 مامایی 400 آقای دکتر لطف اله رضاقلیزاده

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->