خانم رویا نیکجو

تعداد بازدید:۱۲۰

خانم رویا نیکجو

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: Roya.nikjou@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم رویا نیکجو در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) کوریکولوم     0.5 1 ارشد مامایی 99 بلوپرینت خانم رویا نیکجو
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان کوریکولوم 0.5 0.3   1 مامایی 400 بلوپرینت خانم رویا نیکجو
کارآموزی در عرصه بارداری طبعی و غیر طبیعی  کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم رویا نیکجو
کارآموزی در عرصه زایمان طبعی و غیر طبیعی (1) کوریکولوم     1 5 مامایی 97 بلوپرینت خانم رویا نیکجو
فینال  کوریکولوم   0.25   4 مامایی 96 بلوپرینت خانم رویا نیکجو
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2( تکمیل آمار زایمانی) کوریکولوم     1 3 مامایی 96 بلوپرینت خانم رویا نیکجو

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->