ارتباط با دانش آموختگان

تعداد بازدید:۷۵۰

ارتباط با دانش آموختگان

پر واضح است دانش آموختگان دانشگاه ها علاوه بر مراکز تحقیقاتی بهداشتی و درمانی کشور در اقصی نقاط دنیا در مراکز علمی ،آموزشی و درمانی مشغول به کار و فعالیت بوده و بسیاری از آنها در طول زندگی شغلی و تخصصی خود منشا اثرات قابل توجهی بوده و هستند. از آنجایی که بیش از بیست و هشت سال است که دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل به تربیت نیروی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف علوم پرستاری و مامایی مشغول است ارتباط دانشکده با دانش آموختگان توجه ویژه می‌طلبد.

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۰
-->