کارشناسی پرستاری ۹۸۲

تعداد بازدید:۶۵۶

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

کارگاه های آموزشی برای ترم سه کارشناسی پیوسته پرستاری: 

کارگاه ایمنی مددجو (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 982 (ترم سه) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری سلامت فرد و خانواده  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری- 982 آقای دکتر عقیل حبیبی
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (گوارش) طرح درس کوریکولوم 1.2     1 پرستاری- 982 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  طرح درس کوریکولوم 2.5     1 پرستاری- 982 خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم 1.2     1 پرستاری- 982 آقای دکتر محمود شمشیری
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) طرح درس کوریکولوم 0.6     1 پرستاری- 982 آقای دکتر بهروز دادخواه
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری- 982 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
فرایند آموزش به بیمار طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری- 982 خانم دکتر منصوره کریم الهی
پرستاری بهداشت روان  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 982 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
ژنتیک و ایمنولوژی طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری- 982 آقای دکتر فرهاد جدی
ژنتیک و ایمنولوژی طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 پرستاری- 982 خانم دکتر شهناز حسین زاده
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 982 حاج آقا مسعود رجب نژاد
دانش خانواده و جمعیت طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری- 982 آقای محمد رشید
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   2 پرستاری- 982 آقای الهام علی اکبری
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   2 پرستاری- 982 آقای بهروز صدایی
کارآموزی فارماکولوژی بالینی پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 7 پرستاری- 982 خانم عدلیه عالی

 

کارگاه های آموزشی برای ترم چهار کارشناسی پیوسته پرستاری: 

کارگاه مهارتهای زندگی (Life Style) (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 982 (ترم چهار) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 982 خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان طرح درس کوریکولوم 0.7     1 پرستاری 982 خانم فیروزه اسدزاده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (قلب) طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 982 آقای دکترمهدی حیدر زاده
آمار حیاتی مقدماتی  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 پرستاری 982 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
تحقیق در پرستاری  طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   2 پرستاری 982 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری سلامت جامعه  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 982 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
پرستاری کودک سالم  طرح درس کوریکولوم   0.5   2 پرستاری 982 خانم شهره مشفقی
کارآموزی پرستاری بهداشت مادرو نوزاد طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 982 خانم سمانه دباغ فکری
پرستاری بیماریهای روان  طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 982 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان1 (ارتوپدی) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 982 خانم زهرا خلیلی
پرستاری کودک سالم  طرح درس کوریکولوم 1.5     1 پرستاری 982 خانم ایراندخت الهیاری
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد طرح درس کوریکولوم 1     1 پرستاری 982 خانم ایراندخت الهیاری
پرستاری سالمندان2  تنفس و اورولوژی طرح درس کوریکولوم 1.8     1 پرستاری 982 خانم دکتر عفت مظاهری
تحقیق در پرستاری طرح درس کوریکولوم 0.5 0.25   2 پرستاری 982 خانم دکتر عفت مظاهری
تاریخ تحلیلی صدر اسلام طرح درس کوریکولوم 2     1 پرستاری 982 آقای گلمحمد پناهی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (1)(گوارش) طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری 982 خانم فاطمه بهرامی
کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 982 خانم عدلیه عالی
کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری 982 آقای اسماعیل شاهی

 

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۰
-->