دکتر مهدی حیدر زاده

تعداد بازدید:۱۲۲۵

دکتر مهدی حیدر زاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:m.heidarzadeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به آقای دکتر مهدی حیدر زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 3 (اعصاب) طرح درس 0.8     1 پرستاری 4001 چهار شنبه  8--10 1
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (قلب) طرح درس 1     1 پرستاری 4002 شنبه 10--12 7
روشهای پیشرفته پایش سلامت طرح درس 0.5     1 ارشد داخلی جراحی 402 سه شنبه 3--5 4
تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن طرح درس 1     1 اتاق عمل 400 چهار شنبه  10--12 4
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس 0.75 0.25   3 پرستاری 992 دوشنبه 10--12 2
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس 2     1 پرستاری 992 یکشنبه 8--10 1
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن(قلب و تنفس) طرح درس 1     1 اتاق عمل 401 شنبه 8--10 3
 روش تحقیق پیشرفته طرح درس 0.5 0.25   1 ارشد کودکان 402 یکشنبه 10--12 سالن یو
مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس(پرستاری اورژانس3) قلب و تنفس طرح درس 0.75   1 1 ارشد اورژانس 401 چهار شنبه  3--5 3

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->