طرح  دوره و طرح درس های گروه مامایی

تعداد بازدید:۲۲۷۴

نام و نام خانوادگی

طرح درس تئوری

طرح درس بالینی

سوسن هوشمندی-

 

-بیماریهای زنان وناباروری

-اصول اپیدمیولوزی ومبارزه بابیماریها

-فیزیو پاتولوزی وبیماریهای داخلی (1)

-پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)زنان

- کار آموزی در عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی

سمیرا شهباززادگان

- اصول اپیدمیولوزی ومبارزه بابیماریها

-فیزیوپاتولوزی (1)

-فیزیو پاتولوزی (3)

-پرستاری مادرو نوزاد

- بیماری های زنان و ناباروری 

 

بیماریهای زنان

کارآموزی بهداشت مادر و کودک

رافت کاظم زاده

-کار آموزی در عرصه بیماریهای زنان

کار آموزی در عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی

رویا نیکجو

-اصول و فنون در مامایی

-کار آموزی در عرصه بارداری وزایمان طبیعی وغیر طبیعی

- کار آموزی در عرصه بیماریهای داخلی جراحی در مامایی

-کار آموزی اورزانس های زنان

-کار آموزی پدیده های نوین در مامایی

حبیبه صالحی عالی

- بیماریهای زنان وناباروری

- فیزیو پاتولوزی وبیماریهای داخلی (1)

- کار آموزی در عرصه بیماریهای زنان وناباروری

-کار آموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

پوران آخوان اکبری

-بیماریهای زنان و نازایی

تاریخ اخلاق و مقررات مامایی

-نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

-زبان انگلیسی تخصص

-فیزیو پاتولوژیوبیماریهای داخلی (3)

-کار آموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی پر حطر

 معصومه رستم نزاد

-بارداری زایمان (1)

-بارداری زایمان (2)

-بارداری زایمان (3)

نسرین همایونفر

 اصول خدمات بهداشتی (بهداشت 1)

- بهداشت مادرو کودک (بهداشت 4)

-بهداشت مادرو نوزاد(1)

-بهداشت مادرو نوزاد (2)

-نوزادان

بیماریهای زنان

رئیسی

مرخصی زایمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس های نظری

ارتباطات آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک

اصول خدمات بهداشت جامعه  

اصول و فنون پرستاری مامایی

اصول و فنون مامایی

آمار حیاتی

بارداری زایمان 1

بارداری زایمان 2

بارداری زایمان 3

بارداری زایمان 4

بهداشت مادر و کودک

بیماریهای زنان

روانشناسی زن و خانواده

زبان تخصصی

طرح دوره  اخلاق مامایی

فیزیوپاتولوژی 1 b

فیزیوپاتولوژی 1

ییماریهای کودکان

بارداری و زایمان 3 دکتر اخوان

آسیب اجتماعی زنان دکتر اخوان

روش تحقیق ارشد دکتر اخوان

طرح دوره  اخلاق مامایی (2)

فیزیوپاتولوژی 3 دکتر اخوان

مشاوره در مامایی دکتر اخوان

نشانه شناسی و معاینات دکتر اخوان

طرح درس بارداری و زایمان 4 مصطفی زاده

طرح درس فیزیوپاتولوژی 2 1402 مصطفی زاده

طرح درس اصول مدیریت هوشمندی

طرح درس نوزادان 1402 جدید هوشمندی

طرح درس  روانشناسی گروه مامایی - همایونفر

طرح درس ارتباط گروه مامایی- همایونفر

طرح درس مدیریت و ارتقاء کیفیت گروه مامایی -همایونفر

 

طرح درس های بالینی

بارداری طبیعی و غیرطبیعی کاظم زاده

عرصه بارداری زایمان نیکجو

عرصه رادیولوژی و سونولوژی در مامایی و زنان

عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی- هوشمندی

عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی

کار آموزی زایمان طبیعی هوشمندی

کارآموزی بهداشت باروری مادر و کودک- کاظم زاده

کارآموزی بیماریهای زنان و نازایی- کاظم زاده

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی  هوشمندی

کارآموزی نوزادان 

کارآموزی بارداری طبیعی-کاظم زاده

کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی- نیکجو

کارورزی در عرصه بیماریهای زنان

نشانه شناسی و معاینات بالینی- دباغ فکری

طرح درس بالینی  کاراموزی در عرصه  داخلی و جراحی مصطفی زاده

طرح درس بالینی- کارآموزی بارداری طبیعی - کاظم زاده

طرح درس بالینی- کارآموزی در عرصه رادیولوژی، سونوگرافی در مامایی - کاظم زاده

طرح درس کارآموزی در عرصه بارداری و زایمان - صالحی 

طرح درس  جدید کارآموزی بارداری و زایمان - صالحی

کارآموزی بارداری طبیعی2 - صالحی

طرح درس  جدید کارآموزی بارداری و زایمان-نیکجو

طرح درس کارآموزی جدید مدیریت در مامایی . نیکجو

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲
-->