اخبار - آرشیو

بازدید ریاست دانشکده پرستاری و مامائی از مراکز بهداشت و کارآموزی دانشجویان مامائی

بازدید ریاست دانشکده پرستاری و مامائی از مراکز بهداشت و کارآموزی دانشجویان مامائی

ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به همراه معاونین محترم امور آموزشی و پژوهشی و همچنین مدیر گروه مامایی دانشکده روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری از مراکز بهداشت محل کارآموزی دانشجویان دانشگاه بازدید نمودند.

ادامه مطلب
-->