آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی سلامت جنسی دختران پیش از ازدواج در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد
به همت انجمن علمی دانشجویی مامایی برگزار شد

کارگاه آموزشی سلامت جنسی دختران پیش از ازدواج در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزشی سلامت جنسی دختران پیش از ازدواج به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان دختر دانشگاه و به همت انجمن مامایی دانشکده پرستاری و مامایی روز شنبه ۱۸ آبان۹۸ در سالن شهید دهقانی نیا این دانشکده برگزار شد

ادامه مطلب
-->