گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۴۰۹۸

در حال حاضر، اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی در پنج گروه «پرستاری داخلی جراحی»، «مامایی» و «اتاق عمل و ارشد ویژه» « فوریت پزشکی و اورژانس» و « کودکان» قرار گرفته است. امید است در یک چشم اندازه چهار ساله، به  گروه های  «پرستاری سالمندی»، «پرستاری سلامت جامعه »، «دکترای پرستاری»  توسعه یابد. در حال حاضر گروه های آموزشی شامل موارد زیر است که برای مشاهده هر کدام بر روی گروه مربوطه کلیک نمایید.

گروه پرستاری مراقبت ویژه و اتاق عمل
گروه پرستاری داخلی-جراحی
گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی

گروه مامایی

گروه کودکان

 

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱
-->