دکتر فیروزه اسد زاده

تعداد بازدید:۱۲۳۱

خانم دکتر فیروزه اسد زاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.asadzadeh@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر فیروزه اسدزاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) زنان طرح درس کوریکولوم 0.7     1 پرستاری 992 دوشنبه 10--12 5
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1) طرح درس کوریکولوم 1.5   0.5 1 مامایی 401 شنبه 10--12 9
بهداشت مادر و کودک و بارداری( بهداشت 4) طرح درس کوریکولوم 2     1  مامایی 99 یکشنبه 15--17 4
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  طرح درس کوریکولوم 2.5     1 پرستاری 4001 یکشنبه
دوشنبه
13--15
17--19
7
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) طرح درس کوریکولوم 1     1 ارشد مامایی 400 شنبه 13--15 سالن U
بیماریهای زنان و نا باروری طرح درس کوریکولوم 2     1  مامایی 99 دوشنبه 13--15 3
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در حوادث و فوریتها طرح درس کوریکولوم 0.3   0.33 1 ارشد اورژانس 400 چهارشنبه 15--17 3
نوزادان طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 400 یکشنبه 10--12 4

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱
-->