پژوهش های گروه پرستاری مراقبتهای ویژه

تعداد بازدید:۶۳
ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پژوهش (پایان نامه) 
89 سمیه باشتی  مراقبت ویژه  93 مقایسه تاثیرملاقات ممنوع وکنترل شده برمیزان اضطراب بیماران انژین قلبی بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید رجایی گجساران 
90 هدا چوکلائی  مراقبت ویژه  93 مقایسه ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتاری دردومقیاس غیرکلامی درددربخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل 
91 سودابه بابائی  مراقبت ویژه  93 بررسی تاثیرعصاره گل محمدی برسطح اضطراب وکیفیت خواب بیماران کاندیدانژیوگرافی بخش مراقبت ویژه 
92 رقیه فلاح  مراقبت ویژه  93 تبیین ادراکات خانواده های دارای بیمار کمایی ازبخش های مراقبت ویژه 
93 المیرا سلامی  مراقبت ویژه  93 تاثیر تغییر وضعیت برفشارکاف دونوع لوله تراشه ساده واسپیرال دربیماران تحت تهویه مکانیکی بستری دربخش های مراقبت ویژه 
94 اسیه شعبانی  مراقبت ویژه  93 مقایسه تاثیرساکشن بازوبسته لوله تراشه بروضعیت همودینامیک بیماران تروما به سردربخش مراقبت ویژه 
95 فرهاد غیبتی  مراقبت ویژه  93 بررسی تاثیر زمان جابجایی برکیفیت فشردن قفسه سینه دراحیاگران حرفه ای وغیرحرفه ای 
96 عاطفه موسوی  مراقبت ویژه  93 تبیین تجارب زیسته بیماران بستری دربخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز از هنردرمراقبت پرستاری 
97 مرجان پورکارجدید مراقبت ویژه  93 بررسی بی نزاکتی درک شده وارتباط آن بافرسودگی شغلی درپرستاران شاغل دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -سال 1395
98 افسانه بادروح  مراقبت ویژه  93 مقایسه آموزش گروهی وفردی بروابستگی وانگیزه ترک سیگاردربیماران عروق کرونری بستری دربیمارستان بوعلی سینا قزوین 
99 هاجر علیپور مراقبت ویژه  93 بررسی عملکرد پرستاران بخش های ویژه درارتباط باتغذیه لوله ای وبرخی عوامل موثربران درشهراردبیل
100 نفیسه کوچکی  مراقبت ویژه  93 بررسی رابطه مشکلات اخلاقی درک شده درمحیط های بالینی وارتباط ان بادیسترس اخلاقی دردانشجویان دانشگداه علوم پزشکی اردبیل سال 1395
101 دلشاد اقامحمدی  مراقبت ویژه  93 بررسی وضعیت همکاری پزشک وپرستاروارتباط ان با استقلال حرفه ای پرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکز اموزشی درمانی اردبیل 
102 حسین حسبن زاده  مراقبت ویژه  94 بررسی رفتارهای مراقبت از بیمار وعوامل موثربرآن از دیدگاه پرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1396
103 تهمینه عزیززاده  مراقبت ویژه  94 بررسی سطوح ومدیریت تعارض درپرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکز اموزشی درمانی وبیمارستان تامین اجتماعی اردبیل درسال1396
104 مرضیه غنی زاده  مراقبت ویژه  94 بررسی تنیدگی والدینی وحمایت اجتماعی در مادران دارای کودک معلول تحت پوشش بهزیستی شهر اردبیل 1397 
105 شبنم صالحی  مراقبت ویژه  94 مقایسه صحت سه ابزارMPMII،APACHEllT،SOFAدرپیش بینی مرگ ومیربیماران بستری دربخش مراقبت ویژه مراکزدرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهراردبیل 
106 زهرا دشتی  مراقبت ویژه  94 بررسی میزان خطاهای دارویی وپاسخ های عاطفی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های شهر اردبیل
107 شهین شیفته  مراقبت ویژه  94 بررسی ارتباط هوش اخلاقی وجواخلاقی با شیوه های مقابله با استرس در پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز اموزشی درمانی اردبیل 
108 رباب جوانمرد مراقبت ویژه  95 تاثیر مراقبت مبتنی برپروتکل باروبرسلامت دهان بیماران تحت درمان باتهویه مصنوعی بستری دربخش مراقبت های ویژه
109 فاطمه فیروزی  مراقبت ویژه  95 بررسی سطح مراقبت فرهنگی در پرستاران شاغل دربیمارستان های اموزشی شهراردبیل سال1396
110 فاطمه محمدی  مراقبت ویژه  95 تاثیر اموزش برعملکرد پرستاران در ساکشن داخل تراشه بیماران بخش های مراقبت ویژه مرکزاموزشی درمانی امام خمینی (ره)شهر اردبیل
111 عدیله عالی  مراقبت ویژه  95 بررسی ارتباط خودکارامدی مادران با کنترل اسم درکودکان مراجعه کننده به مرکزاموزشی درمانی بوعلی اردبیل 1397
112 سعیده جامه  مراقبت ویژه  95 بررسی وضعیت ارتباط پرستاربا بیمارازدیدگاه پرستاران وبیماران بستری درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1397
113 زهره امیرعجم  مراقبت ویژه  95 ترجمه وروان سنجی مقیاس غربالگری دلیریوم توسط پرستاران (NU-DESC)دربیماران بستری دربیمارستان های اموزشی - درمانی شهر اردبیل 
114 مریم هادی مقدم  مراقبت ویژه  95 بررسی وضعیت تعامل واعتماد پرستاران وارتباط ان با رفتار عملکردی پرستاران در مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1397
115 مینا معبودی  مراقبت ویژه  96 بررسی فراوانی سندرم ساختمان بیماروعوامل محیطی مرتبط با ان درپرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل درسال 1398
116 زینب سلیمانی  مراقبت ویژه  96 بررسی تاثیر موسیقی سفید بر درد بیماران با اختلال هوشیاری در بخش مراقبت ویژه مغز واعصاب مرکز اموزشی درمانی فاطمی سال 1398
117 زهرا اسدی فر مراقبت ویژه  96 بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی پرستاران بخشهای مراقبت های ویژه واورژانس اردبیل سال 1398
118 مژگان نجفی  مراقبت ویژه  96 بررسی وضعیت هوشیاری مراقبتی پرستاران بخشهای ویژه مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1397
119 اسما اسدی  مراقبت ویژه  96 بررسی تاثیر خنده درمانی بر اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی درمرکزاموزشی درمانی امام خمینی اردبیل 
120 فاطمه مهری  مراقبت ویژه  96 بررسی ارتباط شکست شناختی شغلی ومحتوای شغلی در پرستاران بخشهای ویژه مراکز اموزشی درمانی وتامین اجتماعی اردبیل سال1399
121 المیرا فولادی  مراقبت ویژه  96 بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی پرستاران با مراقبت پرستاری فراموش شده درمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1400
122 روشنک افتخار اردبیلی مراقبت ویژه  97 مقایسه تاثیر دو روش واقعیت مجازی ومولتی مدیا بر میزان اضطراب واسترس همراهان بیمارتحت انژیوگرافی درمرکزاموزشی درمانی شهر اردبیل
123 اسماعیل موسی زاده  مراقبت ویژه  97  
124 مینا پوراسمعیل مراقبت ویژه  97 بررسی تاثیربرنامه بازدیداز منزل برکیفیت زندگی وتبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیزشهر اردبیل درسال 1399
125 حبیب رزمی مراقبت ویژه  97 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کاری ورضایت شغلی پرستاران شاغل در بخشهای کروناوبخشهای عادی مراکزاموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1400
126 محمد خوبی مراقبت ویژه  97  
127 نرگس محسن زاده  مراقبت ویژه  97 بررسی ارتباط حمایت اجتماعی بارکاری واسترس شغلی باخستگی پرستاران بخشهای کرونایی اردبیل درسال 1400
128 علی رستمی  مراقبت ویژه  97 بررسی اگاهی وعملکرد پرستاران درخصوص رعایت جنبه های قانونی حرفه ای درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال1399 
129 پریسا کریمی  مراقبت ویژه  98 بررسی ارتباط مراقبت مشارکتی درخودمراقبتی باکیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های شهر اردبیل
130 میلاداسدپور مراقبت ویژه  98  
131 فاطمه بابایی مراقبت ویژه  98 بررسی ارتباط میزان کفایت اجتماعی بامیزان تبعیت از درمان در بیماران قلبی ترخیص شده از بخشهای قلبی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1399
132 فریده احدی  مراقبت ویژه  98 بررسی وضعیت مدیریت استروک حاد مغزی دربین پرستاران پیش بیمارستانی وبیمارستانی شهر اردبیل درسال 1400
133 ارمان علیزاده  مراقبت ویژه  98  
134 مهسا پوربایرامیان  مراقبت ویژه  99  
135 جلال رحیمی  مراقبت ویژه  99  
136 زهرا لطفی  مراقبت ویژه  99  
137 بهناز هوشیار مراقبت ویژه  99  

 

پروسه اجرایی پژوهش های فوق به ترتیب ردیف

ردیف  استاد راهنما  استاد مشاور داوران  دفاع از عنوان  ناظر تحصیلات تکمیلی  تحصیلات تکمیلی  دفاع از پروپزال تاریخ کداخلاق کداخلاق دفاع نهایی نتیجه
89 دکتر اقامحمدی  دکتر حیدرزاده  دکتر دادخواه  دکتر شرقی  دکتر تذکری 93/12/25 دکترمظفری 94/10/14 95/4/28 94/8/17 1395/58 95/9/14  
90 دکتر حیدرزاده    دکتر رسولی  دکتر ندر محمدی دکتر اقا محمدی 93/11/12   94/2/27 94/6/10 94/6/28 1394/1 94/12/17 مقاله
91 دکتر تذکری  دکتر کریم اللهی  دکتر حیدرزاده دکتر عیسی زاده  دکتر مظاهری  93/11/13 دکتر مظفری  93/11/20 94/6/24 94/7/12 1394/46 95/8/2 مقاله 
92 دکتر کریم اللهی  دکتر تذکری  دکتر محمدی دکتر شمشیری دکتر فولادی 93/12/25 دکتر حیدرزاده 94/1/31 94/7/2 94/8/17 1394/59 96/10/24  
93 دکتر شمشیری  دکتر رحمانی  دکتر نصیری  دکتر وثوقی دکتر سبزی وند 94/3/4 دکتر حیدرزاده 96/3/4 95/8/24 95/11/19 1395/122 96/12/2  
94 دکتر دادخواه  دکتر محمدی دکتر امری دکتر صادقیه اهری  دکتر تذکری دکتر اقا محمدی 93/12/11 دکتر حیدرزاده 94/8/5 95/11/11 94/5/17 1394/21 96/5/22 مقاله 
95 دکتر حیدرزاده  دکتر شمشیری  دکتر امام جمعه زاده  دکتر مظفری  دکتر دادخواه 95/3/3 دکتر اجری  95/3/22 95/10/25 95/5/4 1395/22 96/12/22 scopus
96 دکتر کریم اللهی  دکتر تذکری دکتر جویباری دکنر شمشیری دکتر حیدرزاده  دکتر لطفی 94/9/2 دکتر اقا محمدی  95/5/13 95/7/1 95/8/9 1395/69 96/9/12 چاپ مجله سلامت ومراقبت دانشکده 
97 دکتر شمشیری  دکتر اباذری دکتر وثوقی  دکتر حیدرزاده  دکتر اقا محمدی 94/9/9 دکتر دادخواه 94/9/16 95/3/9 95/8/9 1395/65 96/11/28  
98 دکتر دادخواه  دمتر مظفری دکتر باریکانی  دکتر کامران  دکتر حیدرزاده  دکترمولائی 95/4/28 دکتر اقا محمدی  95/6/21 95/11/15 95/11/17 1395/121 97/5/24  
99 دکتر مهرنوش  دکتر کریم اللهی  دکتر حیدرزاده  دکتر دادخواه  دکتر ابوطالبی 94/9/30 دکتر رئیسی  96/7/11 96/12/16 96/7/15 1395/115 97/2/24 چاپ مجله سلامت ومراقبت دانشکده 
100 دکتر محمدی  دکتر دادخواه  دکتر مظفری  دکتر اقا محمدی دکتر عدالتخواه 95/10/12 دکتر حیدرزاده 96/10/20 96/10/18 96/3/24 1396/3 97/11/30 هزینه صفر
101 دکتر اقامحمدی  دکتر دادخواه  دکتر حبیبی دکتر عدالتخواه دکتر کریم اللهی  95/6/21 دکتر حیدرزاده 95/7/19 95/9/15 95/9/21 1395/82 96/12/12 اکسپت علمی پژوهشی 
102 دکتر محمدی  دکتر شمشیری  دکتر حیدرزاده دکتر نصیری دکتر نریمانی 96/6/22 دکتر حبیبی  96/9/4 96/9/30 96/10/24 1396/211 98/11/8 پذیرش مجله علمی پژوهشی
103 دکتر اقامحمدی  دکتر مظفری  دکتر دادخواه  دکتر کریم اللهی دکتر مولائی  96/9/20 دکتر اجری  96/9/30 96/11/23 97/3/7 1397/002 98/11/28 هزینه صفر
104 دکتر محمدی  دکتر دادخواه دکتر رئیسی  دکتر شهباززادگان دکتر زینالی دکتر مولوی 97/1/29 دکتر اقا محمدی  97/3/28 97/4/5 97/6/4 1397/062 99/12/14 تعهد مقاله 
105 دکتر مظفری  دکتر یوسفیان  دکتر حسن پور دکتر حبیبی دکتر اجری 96/5/16 دکتر اقا محمدی  96/8/14 96/10/17 96/11/8 1396/227 97/12/23 scopus
106 دکتر مظفری  دکتر شمشیری  دکتر ندر محمدی دکتر حیدرزاده  دکتر اجری 95/9/2 دکتر دادخواه 96/5/30 96/6/19 96/8/25 1395/156 98/5/16 اکسپت علمی پژوهشی 
107 دکتر دادخواه  دکتر حیدرزاده  دکتر ندر محمدی دکتر مظفری  دکتر مولائی  97/1/29 دکتر اجری  97/3/7 97/12/7 97/4/10 1397/020 99/12/26 تعهد مقاله 
108 دکتر شمشیری  دکتر مظفری  دکتر شعبانی دکتر نصیری دکتر حیدرزاده  95/2/26 دکتر اجری  96/12/15 97/4/20 97/6/4 1397/054 99/4/17 چاپ مقاله 
109 دکتر شمشیری  دکتر مظفری دکتر ایرانپور دکتر ابوطالبی دکتر اقا محمدی  دکتر دادخواه  96/8/7 دکتر حبیبی  96/8/20 96/9/20 96/12/8 1396/241 98/3/26 under review
110 دکتر دادخواه  دکتر محمدی  دکتر حسن پور دکتر اقا محمدی  دکتر اجری 97/3/6 دکتر مظفری  97/3/23 97/6/12 97/9/11 1396/144 98/12/5 مقاله چاپ شده esci
111 دکتر دادخواه  دکتر مظفری دکتر ایرانپور  دکتر ملاطفی دکتر وثوقی دکتر اجری 96/6/23 دکتر حبیبی  96/12/15 97/3/21 97/5/14 1397/051 97/12/28 هزینه صفر
112 دکتر دادخواه  دکتر اقا محمدی  دکتر مولائی  دکتر مظفری  دکتر علیزاده  96/12/7 دکتر ابراهیمی 97/5/22 97/8/26 97/9/11 1397/147 1400/7/26 scopus
113 دکتر حیدرزاده  دکتر حسن پوردکتر مولائی دکتر خرمی دکتر ندر محمدی دکتر ابراهیمی 96/2/5 دکتر دشتی  97/5/1 97/7/30 97/10/2 1397/171 99/7/29 scopus
114 دکتر اقامحمدی  دکتر کریم اللهی  دکتر مظفری  دکتر ندر محمدی دکتر مظاهری  96/4/12 دکتر حیدرزاده 97/3/8 97/4/21 97/6/4 1397/058 99/5/1 scopus
115 دکتر اجری مهندس  بابایی دکتر کریم اللهی  دکتر شرقی  دکتر حبیبی  97/4/16 دکتر اخوان اکبری 97/11/11 98/7/22 98/8/12 1398/421   تعهد SCOPUS
116 دکتر اجری دکتر مظفری  دکتر مهرنوش  دکتر حیدرزاده  دکتر مشفق 97/4/16 دکتر مهری 97/12/26 98/9/4 98/9/10 1398/485 1400/9/3 تعهد SCOPUS
117 دکتر کریم اللهی  دکتر اجری  دکتر مهرنوش  دکتر مظفری  دکتر امینی  98/2/3 دکتر مظاهری 98/2/29 98/8/13 98/9/10 1398/468 1400/4/28 تعهد چاپ مقاله
118 دکتر کریم اللهی  دکتر اجری  دکتر مولائی  دکتر حیدرزاده  دکتر ایرانپور 97/11/3 دکتر مهری 97/11/29 98/5/22 98/6/24 1398/330 99/10/4 under review
119 دکتر اجری  دکتر نصیری،دکتر ایرانپور دکتر ندرمحمدی دکتر مولائی  دکتر مشفق 97/4/16 دکتر اقا محمدی  97/10/25 98/4/31 98/6/10 1398/318 99/8/8 under review
120 دکتر کریم اللهی  مهندس بابایی دکتر عیسی زاده  دکتر اقا محمدی  دکتر اجری  97/5/2 دکتر محمدی 98/8/23 99/4/24 99/5/27 1399/299 1400/6/29 چاپ مقاله 
121 دکتر مظفری  دکتر محمدی  دکتر مهری دکتر معینی دکتر دادخواه  دکتر اقا محمدی 99/4/17   99/4/19 1400/1/30 1400/4/7 1400/101    
122 دکتر مظفری  دکتر محمدی  دکتر اجری  دکتر دادخواه  دکتر ندرمحمدی  99/7/14   99/8/1 1400/2/22 1400/6/1 1400/166    
123 دکتر اجری دکتر مسعود اجری دکتر مظفری       99/4/4              
124 دکتر اقامحمدی   دکتر دشتی  دکتر حبیبی  دکتر اجری 99/5/22   99/6/6 99/10/2 99/8/26 1399/462    
125 دکتر مهری    دکتر وثوقی  دکتر اقایی  دکتر شمشیری  1400/3/18   1400/6/30          
126 دکتر ابراهیمی  دکتر اجری        1400/5/16   1400/8/23          
127 دکتر اقامحمدی    دکتر حیدرزاده  دکتر مهری  دکتر رضاخانی  99/11/2   99/8/5 1400/3/24 1400/4/21 1400/117    
128 دکتر شمشیری  دکتر مظفری  دکتر دادخواه  دکتر خوش نویس دکتر دشتی  98/5/31   98/11/3 99/5/6 99/7/14 1399/419    
129 دکتر مظفری دکتر محمدی دکتر دادخواه  دکتر متین  دکتر اجری  دکتر حبیبی  99/10/22   99/11/2 1400/4/9 1400/6/1 1400/164    
130 دکتر دادخواه  دکتر محمدی                      
131 دکتر ابراهیمی  دکتر مظفری  دکتر حیدرزاده  دکتر اقا محمدی  دکتر مولائی  99/7/14   99/8/1 1400/2/27 1400/4/21 1400/116    
132 دکتر محمدی  دکتر مظفری دکتر دشتی  دکتر عباسی  دکتر اجری  دکتر دادخواه  99/10/6   99/11/2 1400/2/20 1400/4/7 1400/102    
133 دکتر محمدی  دکتر مظفری دکتر دادخواه  دکتر ایرانپور دکتر دشتی  دکتر ابراهیمی  1400/3/24   1400/3/29          
134                          
135 دکتر شمشیری                         
136 دکتر مظاهری  دکتر مظفری دکتر محمدی دکتر اجری  دکتر شمشیری  دکتر اله یاری  1400/6/9              
137                          
آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰
-->