پژوهش های گروه پرستاری داخلی جراحی

تعداد بازدید:۱۰۲
ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پایان نامه 
1 الهام انیسی  داخلی جراحی  93 مقایسه تاثیر موسیقی وماساژچشم برتهوع واستفراغ بیماران تحت شیمی درمانی 
2 ثریا پارسا  داخلی جراحی  93 دیسترس دیابت برعوامل تعیین کننده ان بربیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی ره سال 95
3 زهرا حقیقی  داخلی جراحی  93 بررسی تاثیر ضماد کره حیوانی برروند بهبودی زخم بستر دربیماران بستری درمراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
4 یونس خلیلی  داخلی جراحی  93 بررسی ویژگی های روان سنجی وتعیین ابعاد سیستم بررسی علائم ادمونتن دربیماران مبتلا به سرطان 
5 نرگس رمضان زاده  داخلی جراحی  93 بررسی بار مراقبتی وحمایت اجتماعی درخانواده بیماران مبتلا به سرطان دربیمارستان امام خمینی اردبیل سال 1395
6 مسعود نوروزی  داخلی جراحی  93 بررسی بی نزاکتی درک شده درتعاملات فراگیر- فراده دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل -سال 1394
7 سمیرا صمدزاده  داخلی جراحی  94 بررسی تاثیر اموزش بررفتارهای مراقبت ازسقوط  درسالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل 1396
8 فاطمه فرزانه  داخلی جراحی  94 میزان رعایت ایین اخلاق حرفه ای پرستاری از دیدگاه پرستاران وبیماران بیمارستانهای شهر اردبیل  
9 زهره نوری  داخلی جراحی  94 بررسی شدت خستگی وبرخی عوامل مرتبط باان دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی در1396
10 فائزه عباسی  داخلی جراحی  94 رابطه استیگماباحمایت اجتماعی درزنان نابارورمراجعه کننده به مرکز ناباروری قفقازشهراردبیل 
11 فاطمه صادقپور داخلی جراحی  94 بررسی میزان پیش بینی کنندگی هوش هیجانی بررشد پس از سانحه دربیماران تحت درمان باهمودیالیزبدراستان اردبیل 
12 سولماز ارشادی فرد داخلی جراحی  94 مقایسه تاثیردوروش یادگیری ویدوکست سخنرانی وجزوه بریادگیری ورضایت دانشجویان پرستاری 
13 شهلا الیاس زاده  داخلی جراحی  94 بررسی علائم پیش درامدقلبی وویژگب های روانسنجی دومقیاس غربالگری علایم پیش درامددربیماران مبتلا به سندرم کرونری حادبستری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل 
14 مرضیه پناهی داخلی جراحی  94 تجارب زیسته والدین دختران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اردبیل 
15 هیروپاینده  داخلی جراحی  94 مقایسه منزلت وحریم خصوصی درک شده بیماران بستری بخشهای داخلی وجراحی مراکزآموزشی درمانی شهر اردبیل 
16 کبری انامی داخلی جراحی  94 مقایسه تنیدگی اخلاقی پرستاران شاغل دربخش های اورژانس ومراقبتهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل درسال 1395
17 نسیم ختمی نسب  داخلی جراحی  94 بررسی وضعیت سلامت دهان وکیفیت زندگی مرتبط باآن درسالمندان تحت پوشش بهزیستی اردبیل 
18 احمد اسمعیل زاده  داخلی جراحی  95 ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزیابی مراقبت پرستاری خوب ازدیدگاه پرستاران وبیماران درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال1396
19 سودابه محمدی  داخلی جراحی  95 بررسی ارتباط رفتارهای سلامتی ونمایه توده بدنی باپوسیدگی دندان دردانش اموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل درسال 1396
20 اعظم تدین  داخلی جراحی  95 بررسی وضعیت همکاری حرفه ای پرستار-پرستارازدیدگاه پرستاران بخش های مراقبت های ویژه مراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل سال 1396
21 رویا خیری  داخلی جراحی  95 بررسی اعتیادبه اینترنت وارتباط ان باکیفیت خواب واضطراب دانشجویان 
22 فرهودپالیزوان  داخلی جراحی  95 بررسی ارتباط ادراک فساد واحساس عدالت سازمانی درپرستاران وکارکنان مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1396
23 حبیبه محرم زاده  داخلی جراحی  96 روان سنجی ازمون دانش زخم فشاری پیپر- زولکووسکی درپرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل 1397
24 ارزونوری داخلی جراحی  96 بررسی تاثیراموزش دستورالعمل های استانداردکارباداروهای ضدنئوپلاسم برفراینددارودرمانی ایمن درپرستاران واخدهای شیمی درمانی شهر اردبیل 98-99
25 فرزانه اعتباری  داخلی جراحی  96 بررسی پیش کننده های رفتاراخلاقی دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1398
26 زهرا دادرس داخلی جراحی  96 بررسی ارتباط خود مراقبتی بانیم رخ شخصیتی دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ره اردبیل سال 1400
27 محسن محمدی داخلی جراحی  96 روان سنجی نسخه فارسی مقیاس رضایت از مراقبت پرستاری نبوکاسل دربیماران بستری دربخشهای داخلی وجراحی عمومی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل سال 1397
28 مسعود سعیدیان  داخلی جراحی  96 بررسی ارتباط توانایی حل مسئله وزمان پاسخگویی تکنسین های فوریت پزشکی تحت پوشش سامانه آسایاراردبیل درسال 98
29 زهرا حیدری  داخلی جراحی  96 بررسی تاثیر الگوی توانمندساز خانواده محوربرکیفیت زندگی بیماران مبتلا به انسدادمزمن ریوی بستری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل سال 1398
30 رضا عبدالهی  داخلی جراحی  97 بررسی ارتباط بین شجاعت اخلاقی حرفه ای وحمایت سازمانی با تاب آوری پرستاران شاغل دربیمارستان های اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1398
31 مریم رضوانی  داخلی جراحی  97 ارتباط تاب اوری باکیفیت خواب درمادران دارای کودک مبتلا به بیماری فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی ودرمانی بوعلی اردبیل 
32 بهروز جعفری  داخلی جراحی  97 بررسی کیفیت رضایت اگاهانه از دیدگاه بیماران بستری وپرستاران مراکز اموزشی درمانی اردبیل سال 99
33 زینب حسینی  داخلی جراحی  97 ترجمه وروان سنجی ابزارمراقبت پرستاری ازدست رفته درمراکزآموزشی درمانی شهر اردبیل 1398
34 خدیجه حیدرپور داخلی جراحی  97 ترجمه وروان سنجی مقیاس ارزیابی درد، تحریک پذیری وتسکین درنوزادان بستری دربخش های مراقبت های ویژه مراکزآموزشی درمانی اردبیل سال 1398
35 وحید براری داخلی جراحی  97 بررسی استیگمادربیماران مبتلا به کووید19وخانواده های آنها دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل درسال 1400
36 سودا قردشخانی  داخلی جراحی  98 بررسی ویژگی های روانسنجی ابزارخودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغزی (HABC-MSR) دربیماران ترخیص شده ازبخش ICUمراکزاموزشی -درمانی شهراردبیل 
37 نگین اسلام زاده  داخلی جراحی  98 طراحی وساخت اپلیکشن ارتباطی اوابرای بیماران مبتلا به افازی بروکه اکتسابی 
38 اسماعیل سلیمی داخلی جراحی  98 بررسی میزان مقبولیت واکسن کووید 19وعوامل مرتبط باان دربیماران دیابت شهراردبیل درسال 1400
39 حامد نوزاد داخلی جراحی  98  
40 حسین احمدی  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط خستگی ناشی ازشفقت بادیسترس اخلاقی واسیبهای اخلاقی پرستاران شاغل درمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1400
41 الهام اهنگری  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط رهبری مسموم مدیران پرستاری با تمایل به ترک شغل وگزارش رویدادهای ناخواسته از دیدگاه پرستاران شاغل درمراکزاموزشی درمانی شهر اردبیل درسال 1400
42 شیوا ایرانی  داخلی جراحی  99 ترجمه وروانسنجی ابزار خودمراقبتی جامع دیابت cdsmsدرمراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 
4 الهه تقیلو داخلی جراحی  99 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تضعیف روحیه در بیماران مبتلا به سرطان در اردبیل 
44 سیمین ستونه  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط معنای زندگی وترس از مرگ در خانواده وبیماران کووید 19ترخیص شده ازمراکزاموزشی ودرمانی شهر اردبیل درسال 1400
45 فردین شهباززاده داخلی جراحی  99  
46 مریم صدایی  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط انگ اجتماعی ومیزان تبعیت از درمان دربیماران دیابت نوع 2درمراکزتحت پوشش جامع سلامت شهر اردبیل درسال 1400
47 کیمیا فریدی  داخلی جراحی  99 بررسی ارتباط بین استقلال حرفه ای با شادمانی پرستاران شاغل در مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل
48 سید میلاد حسینی  داخلی جراحی  1400  
49 لیلا خرده فروش داخلی جراحی  1400  
50 امیرحسین صدیقیان  داخلی جراحی  1400  
51 رامین نیک برش داخلی جراحی  1400  
52 محمد رضا واجدپور داخلی جراحی  1400  
53 جواداسدالهی  داخلی جراحی  1400  
54 علی قربانی  داخلی جراحی  1400  

پروسه اجرایی پژوهش های فوق به ترتیب ردیف

ردیف  استاد راهنما  استاد مشاور داوران  دفاع از عنوان  ناظر تحصیلات تکمیلی  تحصیلات تکمیلی  دفاع از پروپزال تاریخ کداخلاق کداخلاق دفاع نهایی فارغ التحصیل  نتیجه
1 دکتر دادخواه  دکتر مظفری دکتر پورقاسمیان دکترفیروز امانی  دکتر اقا محمدی دکتر شرقی  دکتر حیدر زاده  94/10/6 دکتر اجری  96/11/24 95/1/30 1395/2/15 1395/1 96/12/8 97/6/14  
2 دکتر اقامحمدی  دکتر اباذری  دکتر دادخواه  دکتر شرقی  دکتر مظفری  95/3/3 دکتر شمشیری  94/3/3 95/11/11 95/8/9 1395/66 97/6/13 97/10/5  
3 دکتر تذکری  دکتر کریم اللهی  دکتر اقا محمدی  دکتر حبیبی  دکتر گل محمدی  94/9/2 دکتر مظفری  96/11/26 96/12/16 95/5/4 1395/27 96/12/24 97/5/30  
4 دکتر حیدرزاده  دکتر مظفری  دکتر دادخواه  دکتر محمدی دکتر لیدا نیک فرید 94/8/18 دکتر مصطفی زاده  94/8/18 94/8/18 95/3/31 1395/2 96/5/23 96/6/29  
5 دکتر کریم اللهی  دکتر تذکری دکتر صادقیه اهری  دکتر محمدی  دکتر حیدرزاده  94/3/10 دکتر مظفری  95/3/17 96/6/6 95/8/15 1395/78 96/6/30 96/9/5  
6 دکتر شمشیری  دکتر محمدی  دکتر تذکری دکتر مظفری  دکتر کریم اللهی  96/5/21 دکتر دادخواه 96/5/30 95/8/3 95/3/31 1395/2 96/7/16 97/4/26 چاپ مجله سلامت ومراقبت دانشکده 
7 دکتر مظفری  دکتر محمدی  دکتر اقا محمدی  دکتر شمشیری  دکتر دادگری  95/8/10 دکتر حبیبی  95/9/29 95/10/6 96/5/30 1396/89 97/8/10 97/10/4 اکسپت scupos
8 دکتر محمدی  دکتر کریم اللهی دکتر عدالت خواه  دکتر ندرمحمدی  دکتر حیدرزاده  دکتر شمشیری  95/10/25 دکتر حبیبی  95/10/27 95/12/16 96/4/23 1396/33 98/12/26 99/4/21 هزینه صفر
9 دکتر اقامحمدی  دکتر اباذری  دکتر عیسی زاده  دکتر حبیبی  دکتر حیدرزاده  95/8/9 دکتر کریم اللهی  95/8/17 97/9/14 96/3/24 1396/32 97/9/14 97/12/15 هزینه صفر
10 دکتر کریم اللهی  دکتر دادخواه  دکتر ندرمحمدی  دکتر اسدزاده  دکتر حیدرزاده  95/8/10 دکتر رئیسی  95/9/29 97/11/1 96/3/24 1396/31 97/11/1 98/7/9 هزینه صفر
11 دکتر حیدرزاده  دکتر ندرمحمدی دکتر ناصری  دکتر شمشیری  دکتر دادخواه  دکتر مولائی  95/7/24 دکتر اقا محمدی  95/8/10 95/11/26 95/12/15 1395/142 97/4/27 97/5/24 مقاله درpubmit
12 دکتر شمشیری  دکتر محمدی  دکتر کامران  دکتر مظفری  دکتر اقامحمدی  95/6/4 دکتر سوادپور 95/6/21 95/6/26 95/12/15 1395/144 97/6/22 97/9/20 مقاله 
13 دکتر حیدرزاده  دکتر دادخواه دکتر دوستکامی  دکتر ابوالقاسمی  دکتر شمشیری  دکتر اله یاری  95/8/10 دکتر رئیسی  97/3/27 95/12/10 95/12/15 1395/143 97/5/8 97/5/20 مقاله 
14 دکتر کریم اللهی  دکتر تذکری  دکتر دادخواه  دکتر حیدرزاده  دکتر ابوطالبی 95/7/5 دکتر مظفری  96/9/30 96/10/17 95/11/2 1395/114 96/10/21 96/11/3 مقاله علمی پژوهشی داخلی
15 دکتر مظفری  دکتر دادخواه  دکتر ندر محمدی دکتر کریم اللهی دکتر محمدی  95/9/1 دکتر اجری  96/2/31 97/1/27 96/5/10 1396/78 97/12/25 98/4/19 مقاله 
16 دکتر دادخواه  دکتر محمدی  دکتر مولائی  دکتر مظاهری  دکتر ندرمحمدی  95/7/28 دکتر حیدرزاده 95/7/29 95/12/10 96/2/19 1396/27 97/5/28 97/8/20 اکسپت scupos
17 دکتر شمشیری  دکتر اولدوز زمانی  دکتر اقا محمدی دکتر شعبانی دکتر خلیلی  96/10/2 دکتر کریم اللهی  96/10/4 97/1/27 97/3/7 1397/003 97/12/26 98/2/21 هزینه صفر
18 دکتر کریم اللهی  دکتر حیدرزاده  دکتر ندر محمدی دکتر اقا محمدی  دکتر مظفری  96/6/22 دکتر مولایی  96/8/29 97/12/26 96/11/29 1396/24 98/3/29 98/6/4 اکسپت scupos
19 دکتر محمدی دکتر دادخواه  دکتر حبیبی دکتر عباسقلیزاده  دکتر علیزاده  96/6/22 دکتر حیدرزاده 96/6/22 96/8/15 96/11/29 1396/239 98/4/2 98/4/20 SCUPOS
20 دکتر اقامحمدی  دکتر حیدرزاده  دکتر کریم اللهی  دکتر دادخواه  دکتر صادقیه اهری 96/10/11 دکتر حبیبی  98/6/14 96/9/13 96/12/9 1396/238 98/6/30 98/9/28 SCUPOS
21 دکتر مظفری  دکتر دادخواه  دکتر مهدوی  دکتر محمدی  دکتر مهری  96/7/12 دکتر شمشیری  96/8/22 98/1019 97/3/6 1397/001 98/11/23 99/5/11 هزینه صفر
22 دکتر کریم اللهی  دکتر صادقیه دکتر اباذری  دکتر ادهم  دکتر مظفری  دکتر حبیبی  96/5/30 دکتر مولایی  96/10/27 96/11/2 96/12/23 1396/267 97/11/10 98/2/19 هزینه صفر
23 دکتر حیدرزاده  دکتر اقا محمدی  دکتر ندر محمدی دکتر اجری  دکتر رئیسی  97/7/26 دکتر حبیبی  97/9/1 97/10/10 97/11/28 1397/252 99/6/31 99/8/5 مقاله ISI
24 دکتر اقامحمدی  دکتر ایرانی جم دکتر سید جوادی  دکتر حیدرزاده  دکتر صمدی دکتر سوادپور 96/7/1 دکتر ابراهیمی 99/9/29 97/11/24 98/2/15 1398/040 99/11/16 1400/2/13  
25 دکتر حیدرزاده  دکتر اجری  دکتر کریم اللهی  دکتر دادخواه  دکتر احمدی 97/7/22 دکتر مشفقی   98/4/10 98/7/7 1398/370 99/11/13 99/12/4 مقاله
26 دکتراقا محمدی دکتر مولایی  دکتر مظفری  دکتر ندرمحمدی دکتر صمدی 98/5/7   98/5/18 1400/6/17 1400/8/10 1400/239      
27 دکترکریم اللهی  دکتر ندرمحمدی  دکتر حیدرزاده  دکتر خرمی  دکتر رئیسی  97/3/1   97/3/8 97/4/20 97/6/4 1397/056      
28 دکتر مظفری  دکتر محمدی  دکتر مهری  دکتر اجری  دکتر امینی  97/8/9   98/1/22 98/4/3 98/5/13 1398/228      
29 دکتر مهرنوش  دکتر اقا محمدی دکتر قبادی  دکتر حبیبی  دکتر شمشیری  97/9/1   97/11/11 98/10/16 98/10/8 1398/537      
30 دکتر اجری  دکتر ایرانپور دکتر مولائی  دکتر ابراهیمی  دکتر عدالتخواه 97/10/6 دکتر حیدرزاده 97/10/12 98/2/30 98/3/19 1398/091 99/9/27 99/10/15 SCUPOS
31 دکتراجری دکتر وثوقی   دکتر اللهیاری  دکتر ملاطفی  دکتر محمدی  99/7/9   99/8/22 1400/2/29 1400/5/20 1400/152      
32 دکتر مظفری  دکتر محمدی دکتر عیسی زاده  دکتر اقامحمدی  دکتر حیدرزاده  97/10/6 دکتر اجری  97/11/11 98/5/7 98/7/7 1398/356 1400/3/12 1400/3/23 مقاله ISI
33 دکتر کریم اللهی  دکتر رئیسی دکتر مقری دکتر حیدرزاده  دکتر ابراهیمی  دکتر ندرمحمدی  97/12/26 دکتر مهری 97/12/26 98/4/15 98/6/10 1398/307 1400/6/24 1400/7/7 SCUPOS
34 دکترحیدرزاده دکتراخوان اکبری مشفق دکتر ابراهیمی  دکتر مهرنوش  دکتر فرامرزاجری 98/6/26   98/7/4 98/9/18 99/4/16 1399/218      
35 دکتر کریم اللهی  دکتر اجری  دکتر دشتی  دکتر خانی مقدم  دکتر حیدرزاده  1400/2/12   1400/3/1 1400/7/12          
36 دکتر حیدرزاده  دکتر اجری  دکتر کریم اللهی  دکتر ندرمحمدی  دکتر ابراهیمی  98/11/9 دکتر محمدی 98/11/19 99/5/20 99/6/24 1399/342 1400/5/20 1400/6/13 مقاله ISI
37 دکتر کریم اللهی  دکتر اجری        99/11/27   99/12/20           فن اورانه 
38 دکتر اقامحمدی    دکتر مهری  دکتر محمدی دکتر ایرانپور 1400/6/8   1400/6/16            
39 دکتر ابراهیمی            انصراف از تحصیل              
40 دکتر اجری         1400/6/30                
41 دکتر حبیبی    دکتر حیدرزاده  دکتر ابوطالبی دکتر اقا محمدی  1400/5/13   1400/5/19            
42 دکتر اقا محمدی دکترابوطالبی   دکتر ابراهیمی  دکتر مهری  دکتر اجری  1400/5/13                
4 دکتر حیدرزاده    دکتر مهری  دکتر اقایی  دکتر ابوطالبی 1400/7/7   1400/7/25            
44 دکتر مظفری  دکتر محمدی دکتر دادخواه دکتر ابراهیمی  دکتر مظاهری  دکتر اقایی  1400/2/12   1400/3/1 1400/7/19          
45 دکتر اجری                          
46 دکتر دادخواه  دکتر محمدی دکتر اجری  دکتر اقایی  دکتر حبیبی  1400/6/30   1400/7/11            
47 دکتر دادخواه  دکتر مظفری دکتر محمدی دکتر اقایی دکتر الفبایی  دکتر ابوطالبی 1400/4/3   1400/4/15            
48                            
49                            
50                            
51                            
52                            
53                            
54                            

 

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰
-->