پژوهش های گروه پرستاری اورژانس

تعداد بازدید:۷۰
ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان پژوهش  (پایان نامه) 
68 حسین اسدی  اورژانس  97 بررسی شیوع سندرم فرتوتی وعوامل مرتبط باان درسالمندان مراجعه کننده به اورژانس های مراکز اموزشی درمانی اردبیل سال1398
69 مهناز داوری  اورژانس  97 شناسایی پیش بینی کننده 
70 اسلام صبحی  اورژانس  97 تبیین چالش های سوادسلامت دربیماران سندرم کورنری حادوارائه راهکارهای ارتقاء دهنده آن 
71 حسین مصری  اورژانس  97 بررسی مشکلات مرتبط بانوبت کاری درتکنسین های فوریت های پزشکی استان اردبیل درسال 1398
72 اصغر اکبری  اورژانس  97 بررسی میزان خطای داروئی واکنش های روانی وعوامل موثربران از دیدگاه پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی شهر اردبیل سال1399
73 ایندیرامدرس اورژانس  97 بررسی مراقبت پرستاری از سالمندان ازدیدگاه پرستاران شاغل دربخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1398
74 زهراسلامی  اورژانس  98 بررسی عوامل تنش زای درک شده وراهبردهای مقابه ای مواجهه باطغیان کووید 19درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
75 علیرضا میرزایی اورژانس  98 بررسی ارتباط مقابله معنوی با استرس شغلی درپرستاران اورژانس بیمارستانی وپیش بیمارستانی استان اردبیل سال 1399
76 اسلام عزیزپور اورژانس  98 بررسی اطلاعات امادگی اورژانس وارتباط ان باکاربردشهود وتصمیم گیری تریاژدرپرستاران اورژانس استان اردبیل 
77 مریم اذری  اورژانس  98 بررسی عوامل تنش زای درک شده وراهبردهای مقابه ای مواجهه باطغیان کووید 19درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستانی مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
78 محمود ازاد اورژانس  98 تبیین روشهای مقابله با اضطراب کووید 19وارائه راهکاردرپرستاران اورژانس اردبیل دریک مطالعه کیفی سال 1400
79 زهرا بهاری  اورژانس  99 بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی وکیفیت ارائه مراقبت های پرستاری بامیزان اعتماد بیماران دربخش های اورژانس مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
80 سولماز پورحمزه  اورژانس  99 بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی وخستگی از دلسوزی درپرستاران بخشهای اورژانس بیمارستانهای اموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
81 غلامرضا سرکاری اورژانس  99 بررسی ارتباط بین ترس از خشونت محل کاراینده وقصدترکشغل درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی استان اردبیل 1400 
82 مریم هاشمیان  اورژانس  99 بررسی ارتلاط عوامل محیط کاری باسکوت درمورد ایمنی بیماردرپرستاران مراکز اموزشی درمانی شهر اردبیل 1400
83 فرزاد وقری مقدم  اورژانس  99  
84 شیرین اردفروش اورژانس  1400  
85 پروین نافع  اورژانس  1400  
86 فاطمه جعفری اورژانس  1400  
87 تهمینه رحمت خواه   اورژانس  1400  
88 سودا علی دخت  اورژانس  1400  

 

پروسه اجرایی پژوهش های فوق به ترتیب ردیف

ردیف  استاد راهنما  استاد مشاور داوران  دفاع از عنوان  ناظر تحصیلات تکمیلی  تحصیلات تکمیلی  دفاع از پروپزال تاریخ کداخلاق کداخلاق دفاع نهایی نتیجه
55 دکتر شهباززادگان  دکتر کامران  دکتر حبیبی  دکتر خانی مقدم  دکتر رستم زاده  99/8/11 دکتر اجری  99/8/22 1400/2/15 1400/4/7 1400/097    
56 دکتر رئیسی  دکتر نیکجو،دکتر مقری دکتر مردی  دکتر اخوان اکبری  دکتر کاظم زاده  99/8/11   99/8/22 1400/1/18 1400/2/20 1400/055    
57 دکتر اخوان اکبری  دکتر رستم نژاد دکتر مردی  دکتر رئیسی دکتر اسدزاده  99/11/19   99/12/10 1400/4/16 1400/6/8 1400/176    
58 دکتر شهباززادگان                         
59 دکتر اخوان اکبری   دکتر رئیسی دکتر خانی مقدم دکتر مردی 1400/8/23              
60 دکتر رئیسی                         
61 دکتر رئیسی                         
62 دکتر شهباززادگان    دکتر اسدزاده  دکتر شمشیری  دکتر احمدیان  1400/8/23              
63                          
64                          
65                          
66                          
67                          
68 دکتر حبیبی  دکتر ایرانپور دکتر مظفری  دکتر عیسی زاده  دکتر خلیلی  98/3/7 دکتر دادخواه 97/1023 98/7/6 98/8/26 1398/456 99/11/21 scopus
69 دکتر حبیبی  دکتر خانی مقدم  دکتر مظفری  دکتر عیسی زاده  دکتر خلیلی  98/3/23 دکتر محمدی 98/3/23 98/7/21 98/8/26 1398/455 99/11/8 مقاله 
70 دکتر حبیبی  دکتر خانی مقدم  دکتر کامران  دکتر شمشیری دکتر کریم اللهی  98/3/7   98/3/11 98/8/16 98/10/8 1398/557    
71 دکتر اقامحمدی  دکتر مهری  دکتر اجری  دکتر کامران  دکتر شمشیری  98/3/28   98/8/26 98/9/4 98/10/8 1398/538    
72 دکتر محمدی دکتر مظفری  دکتر اجری   دکتر دشتی  دکتر ابوطالبی  98/9/25   98/10/19 99/3/19 99/4/16 1399/221    
73 دکتر محمدی  دکتر دادخواه  دکتر صادقیه  دکتر حیدرزاده  دکتر حبیبی  98/3/28   98/5/18 98/8/20 98/9/24 1398/498    
74 دکتر محمدی  دکتر مظفری  دکتر ندرمحمدی  دکتر اقا محمدی  دکتر ابراهیمی 98/12/19   98/12/1 1400/3/10 1400/5/4 1400/14    
75 دکتر حبیبی    دکتر کامران  دکتر مولائی  دکتر کریم اللهی  99/3/22   99/4/31 99/7/7 99/8/26 1399/459    
76 دکتر حبیبی  دکتر مهری  دکتر مظفری  دکتر دشتی  دکتر امینی  99/4/21   99/4/31 99/9/25 99/11/13 1399/555    
77 دکتر مظفری  دکتر محمدی دکتر خلیلی  دکتر حیدرزاده  دکتر محمدشاهی  98/12/1   98/12/24 1400/3/5 1400/5/4 1400/140    
78 دکتر دشتی  دکتر شمشیری  دکتر مهری دکتر اقا محمدی  دکتر قربانزاده  99/10/15   1400/3/1 1400/7/21        
79 دکتر اقامحمدی خانم مشفق دکتر ابراهیمی  دکتر دادخواه  دکتر نصیری 1400/7/10              
80 دکتر کریم اللهی  دکتر  مظاهری  دکتر اقا محمدی  دکتر معینی  دکتر دشتی  1400/6/27              
81 دکتر مهری    دکتر نمادی  دکتر مظاهری  دکتر مشفق 1400/6/27              
82 دکتر حبیبی    دکتر اجری  دکتر قربانزاده  دکتر مظاهری  1400/6/27   1400/7/4          
83 دکتر مهری                         
84                          
85 دکتر مهری                         
86 دکتر مظاهری                         
87 دکتر مهری                         
88                          
آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰
-->