پژوهش های گروه مامایی

تعداد بازدید:۵۳
ردیف  نام دانشجو  گروه و رشته ورودی  عنوان  پژوهش (پایان نامه) 
55 فاطمه نصرتی  مامائی  98 حمایت اجتماعی ،تهدیددرک شده واظطراب کرونادرزنان باردارمراجعه کننده به مراکزبهداشتی درشهر اردبیل سال 1399
56 شیوا جگرگوشه  مامائی  98 بررسی تاثیر رابطه جنسی درماه اخربارداری برفرایندزایمان درزنان نخست زای شهر اردبیل 
57 فریده باقری  مامائی  98 بررسی کارکرد جنسی ، رفتار جنسی وتغییرات زندگی جنسی زنان در اپیدمی کووید 19شهراردبیل در سال 1400
58 فتانه امین دهقان  مامائی  99  
59 کوثرحسن نژاد مامائی  99 بررسی رابطه عزت نفس جنسی باکارکردوسوادسلامت جنسی درزنان ختنه شده شهرستان سردشت درسال1400
60 الهام صحرائی  مامائی  99  
61 ساجده کوهی  مامائی  99  
62 ازیتا یارمحمدی  مامائی  99 مقایسه تاثیر اموزش عفونت پس از زایمان به دوروش سخنرانی ونقشه مفهومی بریادگیری دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براساس مرل کرک پاتریک 
63 معصومه اسمعیلی  مامائی  1400  
64 منصوره دلفار مامائی  1400  
65 افسانه قاسمی  مامائی  1400  
66 سیمین محمودی  مامائی  1400  
67 الهام عبداله زاده  مامائی  1400  

 

پروسه اجرایی پژوهش های فوق به ترتیب ردیف

ردیف  استاد راهنما  استاد مشاور داوران  دفاع از عنوان  ناظر تحصیلات تکمیلی  تحصیلات تکمیلی  دفاع از پروپزال تاریخ کداخلاق کداخلاق دفاع نهایی نتیجه
55 دکتر شهباززادگان  دکتر کامران  دکتر حبیبی  دکتر خانی مقدم  دکتر رستم زاده  99/8/11 دکتر اجری  99/8/22 1400/2/15 1400/4/7 1400/097    
56 دکتر رئیسی  دکتر نیکجو،دکتر مقری دکتر مردی  دکتر اخوان اکبری  دکتر کاظم زاده  99/8/11   99/8/22 1400/1/18 1400/2/20 1400/055    
57 دکتر اخوان اکبری  دکتر رستم نژاد دکتر مردی  دکتر رئیسی دکتر اسدزاده  99/11/19   99/12/10 1400/4/16 1400/6/8 1400/176    
58 دکتر شهباززادگان                         
59 دکتر اخوان اکبری   دکتر رئیسی دکتر خانی مقدم دکتر مردی 1400/8/23              
60 دکتر رئیسی                         
61 دکتر رئیسی                         
62 دکتر شهباززادگان    دکتر اسدزاده  دکتر شمشیری  دکتر احمدیان  1400/8/23              
63                          
64                          
65                          
66                          
67                          
آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰
-->