کارشناسی پرستاری ۹۶۱

تعداد بازدید:۱۹۸

برنامه آموزشی(کوریکولوم) کارشناسی پرستاری 

کارگاه های آموزشی برای ترم هشت کارشناسی پیوسته پرستاری:

حاکمیت بالینی (4 ساعت)

نقش پرستاران در پدافند غیرعامل (4 ساعت)

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 961 (ترم هشت) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کار آموزی در عرصه مدیریت و خدمات پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری- 961 آقای محمد تقی سواد پور
کارورزی بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 3 پرستاری- 961 خانم دکتر نازیلا وثوقی
کار آموزی در عرصه مدیریت و خدمات پرستاری طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری- 961 خانم دکتر مینا نهامین
کارآموزی پرستاری در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 961 خانم ایراندخت الهیاری
کارآموزی پرستاری در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری- 961 خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(گوارش) طرح درس کوریکولوم     1 5 پرستاری- 961 خانم عدلیه عالی
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادرونوزاد  طرح درس کوریکولوم     1 6 پرستاری- 961 خانم آرزو صفرزاده
کارآموزی در عرصه پرستاری (اورژانس) طرح درس کوریکولوم     0.5 4 پرستاری- 961 خانم زهرا بی پیرایه
کارآموزی در عرصه پرستاری (اورژانس) طرح درس کوریکولوم     1 4 پرستاری- 961 خانم فاطمه بهرامی
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان (زایمان پرخطر) طرح درس کوریکولوم     1 1 پرستاری- 961 خانم آرزو صفرزاده

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰
-->