کمیته ارزشیابی

تعداد بازدید:۳۰۱۵

 

مسئول کمیته: دکتر رجب دشتی کلانتر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: r.dashti@arums.ac.ir

شمار تماس: 045-33726085 داخلی 220

 

 

اعضای کمیته:

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر ناصر مظفری

دکتری تخصصی پرستاری

ریاست دانشکده

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

2

دکتر عقیل حبیبی

دکتری تخصصی پرستاری

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

3

دکتر رجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

4

دکتر محمدعلی محمدی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

داخلی- جراحی

5

دکرت عفت مظاهری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

6

دکتر پوران اخوان اکبری

دکترای بهداشت باروری

مدیر گروه

مامایی

7

خانم شهره مشفقی

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مدیر گروه

اورژانس و فوریت های پزشکی

8

خانم نازیلا وثوقی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر اداره آموزش

دکتر معصومه آقامحمدی

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

اورژانس و فوریت های پزشکی

9

دکتر مهدی اجری

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

10

خانم الهامه نصیری

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

هیئت علمی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

11

خانم اکرم الفبایی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

هیئت علمی

داخلی- جراحی

12

خانم فرحوش درابادی

کارشناسی  ارشد مراقبتهای ویژه

مربی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

هدف کمیته ارزشیابی:

ارتقاء کیفیت آموزش از طریق کمک به بهبود عملکرد اساتید و فراگیران

وظایف کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش:

 1. همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در ارزشیابی همه جانبه (360 درجه) اعضای هیات علمی
 2. ارزشیابی فرایند تدریس
 3. تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی
 4. نظارت بر برگزاری باکیفیت آزمون های دانشکده
 5. جمع آوری داده ها و تحلیل آزمون ها و ارائه بازخورد
 6. نظارت بر طراحی لاگ بوک ها و حسن اجرای آن
 7. ارزشیابی برنامه های آموزشی
 8. ارائه مشاوره به دست اندرکاران مرتبط با ارزشیابی دانشجو
 9. همکاری در برگزاری دوره های مرتبط با ارزشیابی
 10. بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی
 11. صدور کارنامه ارزشیابی مربیان بالینی
 12. طراحی و تدوین فرم های مرتبط با ارزشیابی

فرم ها و محتویات مرتبط با کمیته ارزشیابی:

 1. نظر خواهی از مدیر گروه در ارتباط با کیفیت تدریس عضو هیات علمی
 2. نظر خواهی از رئیس دانشکده در مورد مدیران گروه
 3. نظر خواهی از معاون آموزشی دانشکده در مورد عضو هیات علمی
 4. نظرخواهی از معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی در مورد اعضای هیات علمی بالینی

نظر خواهی از همکاران در مورد عضو هیات علمی

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->