کمیته دانشجویی، توسعه آموزش، المپیاد و استعداد درخشان

تعداد بازدید:۵۵۱۱

مسئول کمیته

دکتر نرگس رمضان زاده                                                 

دکترای تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 33726085

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش، المپیاد و استعداد درخشان

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر عقیل حبیبی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

2

دکتر رجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

3

دکتر مهدی اجری

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

4

دکتر سمیرا شهباز زادگان

دکترای تخصصی مامایی

هیئت علمی

مامایی

5

سوسن هوشمندی

کارشناسی ارشد مامایی

هیئت علمی

مامایی

6

مهندس زین العابدین قنبری

ارشد نرم افزار

رئیس اداره آموزش

-

7

محمدجواد جعفری

کارشناسی

دانشجو

پرستاری 99

8

محمدجواد موجبی

کارشناسی

دانشجو

پرستاری 99

9

امیررضا همایی

کارشناسی

دانشجو

فوریت پزشکی 99

10

فاطمه پازیار

کارشناسی

دانشجو

پرستاری 1401

11

پویا مصطفی زاده

کارشناسی

دانشجو

پرستاری 992

12

امیررضا درخشنده

کارشناسی

دانشجو

اتاق عمل 1400

13

سعید نمادی

کارشناسی

دانشجو

فوریت پزشکی 1401

14

سارا صمدی

کارشناسی

دانشجو

مامایی 1401

15

سودا سلیمی

کارشناسی ارشد

دانشجو

مراقبتهای ویژه 1401

16

ندا فرضی زاده

کارشناسی ارشد

دانشجو

مامایی 1401

17

محمدرضا واجدپور

کارشناسی ارشد

دانشجو

داخلی جراحی1400

نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند. اتخاذ رویکردی جامع، هدفدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی می توانند موجب برآورده کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردند که بتواند توانائی های بالقوه و ویژه دانشجویان شناسایی و خدمات آموزشی بر توانایی های آنان متمرکز شود.

رسالت دفتر استعدادهای درخشان

دفتر استعداد درخشان دانشجویان جزئی از نظام آموزشی دانشکده است و سعی می کند با شناسایی دانشجو یان با استعداد و کوشا به رشد خرد و حرفه ای شدن آنها کمک شود تا افراد مفیدی برای ارتقاء سلامت جامعه باشند. این دفتر باید در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه نقش موثرتری ایفا کند و کمک کند دانشجویان از همان ابتدا برای ارتقاء دانشکده خود برنامه ریزی و کار کنند.

 وظایف

الف) کمیته دانشجویی توسعه آموزش

  • برنامه ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت های دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
  • همکاری با مرکز مطالعات در توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ب) کمیته استعداد درخشان

    • همکاری و تسهیل فعالیت های دفتر استعداد درخشان
    • هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
    • برگزاری کارگاه های آموزشی

لینک دسترسی سایت استعداد درخشان در سیستم سما

لینک سایت بنیاد ملی نخبگان

ج) کمیته مشورتی دانشجویان

  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  • بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۲
-->