اتاق عمل ورودی ۹۶

تعداد بازدید:۲۱۴

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 96 (ترم هشت) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کار اموزی در عرصه اتاق عمل فک و صورت طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 خانم زهرا اعتباری
کار آموزی درعرصه یک حیطه انتخابی (تروما یا پیوند) طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کار آموزی در عرصه اتاق عمل زنان طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 خانم زهرا اعتباری
کار آموزی در عرصه اتاق عمل قلب و عروق طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 آقای داریوش عبادی
کار آموزی در عرصه اتاق عمل توراکس طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 آقای صدیف موسوی
کار آموزی در عرصه اتاق عمل چشم طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 سمیه رستمی
کار آموزی مدیریت در اتاق عمل  طرح درس کوریکولوم     1 1 اتاق عمل 96 آقای مهدی ابراهیم خلیلی
کارآموزی در عرصه اتاق عمل ENT طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 خانم مریم لطفی آذر
کارآموزی در عرصه اطفال طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 96 خانم شیوا حقی
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->