شرح وظایف و اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۵۷۹

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

 • انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و نامه های ارجاعی از سوی ریاست دانشکده بعنوان رئیس شورای تحصیلات تکمیلی
 • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید آن دوره ها .
 • بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • تعیین  و تایید اعضاء هیأت داوران، ناظران تحصیلات تکمیلی و جلسه دفاعیه پایان نامه و همچنین بررسی وتصمیم گیری در خصوص اجازه دفاع
 • بررسی تغییر اساتید راهنما، مشاور و داوران پایان نامه ها
 • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی و تصمیم گیری در مواقع اختلاف  و تعارض
 • تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب مصوبات شورای عالی برنامه ریزی.
 • دریافت درخواست دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و بررسی موضوع و ارایه راه کار و مصوبات لازم
 • مطالعه ابزار جمع آوری داده های مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تعیین اعتبار ابزار
 • رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه.
 • بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه.
 • تعیین دروس کمبود و جبرانی  دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • بررسی پیشنهاد گروه های آموزشی در خصوص ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه
 • طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی.
 • موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان تحصیلات تکمیلی در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه.
 •   تهیه و تدوین قوانین و شیوه نامه های فارغ التحصیلی دوره های تحصیلات تکمیلی و اعلام آن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تصویب و سپس ابلاغ به دانشکده ها
 • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه

 

 اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

ا

آقای دکتر ناصر مظفری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل و رئیس شورا

2

آقای دکتررجب دشتی کلانتر

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

4

خانم دکتر فاطمه ابراهیمی

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

5

آقای دکتر مهدی اجری

مدیر گروه  اتاق عمل و پرستاری مراقبتهای ویژه

6

خانم فریده مصطفی زاده

مدیر گروه مامایی

7

آقای دکتر سعید مهری

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

8

خانم دکتر نازیلا وثوقی

مدیر گروه کودکان

9

آقای دکتر بهروز دادخواه

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

10

آقای دکتر مهدی حیدرزاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

11

خانم دکتر سمیرا شهباززادگان

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

12

آقای دکتر رجب دشتی کلانتر

مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی

13

خانم فریده فرحزاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲
-->