جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستار ی اورژانس خانم زهرا سلامی

۱۱ آذر ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۵ کد : ۲۹۰۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۹۰

: جلسه دفاع نهایی پایان نامه  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستار ی اورژانس خانم  زهرا سلامی با عنوان " عوامل تنش زای درک شده و راهبردهای مقابله ای مواجهه با طغیان کووید-19 در پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل" روز چهرشنبه  8 آذر ماه 1402برگزار گردید.

وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی از قبیل اپیدمی کووید-19 سبب بحران های سلامتی در ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی و اقتصادی می شود.. پرستاران اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در خط مقدم مقابله با شرایط بحرانی و تنش زا هستند. شناخت عوامل تنش زا و راهبردهای مقابله ای با آن در اپیدمی کووید-19 جهت تبیین شرایط موجود می تواند سیستم های بهداشتی درمانی را برای مدیریت شرایط مشابه در آینده آماده کند. لذا این پژوهش با هدف تعیین  عوامل تنش زای درک شده و راهبردهای مقابله ای مواجهه با طغیان کووید-19 در پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل  انجام پذیرفت. . نتایج این مطالعه مشخص کرد بیشترین عوامل استرس زا مربوط به انتقال بیماری به خانواده و مشاهده فوت بیماران کووید-19در جلوی چشم بود. بیشترین راهبردهای مقابله ای مورد استفاده شامل اقدامات محافظتی شخصی سختگیرانه در مقابل تمامی بیماران بستری و استفاده از لباس هایی که بیمارستان جهت کم کردن انتقال ویروس بصورت جداگانه تهیه کرده بود گزارش شد. بر همیـن اسـاس پیشـنهاد مـی شـود بـرای بـه حداقـل رسـاندن اسـترس درک شده کارکنان خط مقدم سلامت و بهبـود فراینـد انجام کار آنهــا بــر روشهای مقابله ای ذکر شده و مهیا کردن آنها توسط مدیران سلامت تاکیـد گردد تـا با کاهش استرس ، جـو روانـی تـوام بـا آرامـش در محیـط کار حاکـم گردد.

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲

نظر شما :

-->